Tola Duża
Symbol: TOLD
Height: 72cm

Tola Mała
Symbol: TOLM
Height: 53cm

Tomek Duży
Symbol: TOMD
Height: 72cm

Tomek Mały
Symbol: TOMM
Height: 54cm