Myszka Ucho Średnia
Symbol: MYUS
Height: 39cm

Myszka Ucho Mała
Symbol: MYUM
Height: 35cm